Algemene voorwaarden

uitsluitend geldig op de website, niet in de winkel.

 

 

ART. 1 : TOEPASSINGSGEBIED


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop op afstand, afgesloten op de website "www.steux-dco.be" tussen:

 

 

Enerzijds:

bedrijf als natuurlijke persoon, genaamd "Steux Dimitri",

eigenaar van de website www.steux-dco.be

ingeschreven bij de KBO onder het nummer 885.161.919, met zetel te

B-7620 JOLLAIN-MERLIN (BRUNEHAUT)

Rue Vieux Baillard, nr.3
TEL  : 0032 (0)69 77 40 63

E-mail: info@steux-dco.be

 

en

 

Anderzijds:

de personen die de website van de verkoper www.steux-dco.be (hierna genoemd "de website" ) wensen te bezoeken en er aankopen op wensen te doen (hier genoemd "de klant").

 

 

ART. 2 : VOORWERP

Deze algemene verkoopvoorwaarden strekken tot doel de rechten en plichten vast te leggen van de partijen die ontstaan als gevolg van de onlineverkoop van de producten die worden voorgesteld op de website, uitsluitend voor de relaties die ze genereren op het internet.

Ze gelden voor onlineverkoop op het Europese grondgebied, met uitsluiting van elk ander document.

 

ART. 3 : PRODUCTEN/PRIJS


1.Producten: de producten die te koop worden aangeboden door de website www.steux-dco.be, zijn de producten die op de dag van de raadpleging door de gebruiker op de website terug te vinden zijn, binnen de grenzen van de beschikbare voorrade

2.Meubels – decoratie: alle producten die het normale assortiment van een meubel- en decoratiehandelaar uitmaken,worden hierna "meubels" en/of "decoratie" genoemd.

 

3.Prijs: de prijs van de producten die op de website worden verkocht, is aangeduid in euro, is geldig in de gehele eurozone en stemt overeen met de totale prijs (inclusief btw en andere taksen).

 

De aangeduide prijs is echter exclusief eventuele andere leverings- of installatiekosten. Deze worden extra in rekening gebracht na validering van de bestelling. Alle prijzen worden aangeduid onder voorbehoud van evidente tikfouten. De prijs van een product dat online op de website www.steux-dco.be van de firma STEUX DIMITRI wordt gezet, kan variëren in het kader van een promotieactie met beperkte duur.


De firma STEUX DIMITRI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsschommelingen en kan niet worden verplicht eventuele prijsverschillen terug te betalen.

 

 

ART. 4 : REGISTREREN EN VALIDEREN VAN DE BESTELLING

Als de gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, selecteert hij de verschillende producten door op "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. Van zodra hij op "Mijn bestelling valideren" klikt, bevestigt hij definitief zijn bestelling: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief afgesloten. De consument wordt van de validering van de bestelling geïnformeerd via een bevestigingsmail met de inhoud/modaliteiten van de bestelling, die naar het e-mailadres wordt verstuurd dat de koper op het moment van de bestelling heeft aangeduid.


 

ART. 5 : LEVERING EN INSTALLATIE

 

1.Leveringsadres: de producten die door de koper worden besteld, worden geleverd aan het adres dat op de bestelbon van de koper is vermeld. Als geen leveringsplaats is overeengekomen, wordt de bestelling aan het adres van de koper geleverd.

 

2.Leveringsmodaliteiten: de firma STEUX DIMITRI selecteert de meest efficiënte transportwijze afhankelijk van het land en het gekozen meubel en/of artikel, en brengt de consument hiervan in kennis:

-hetzij via een expresdienst (DPD, GLS, Colissimo,…);

-hetzij via een transporteur die gespecialiseerd is in het transport van meubels;

-hetzij via zijn eigen leveringsdienst.

Op het moment van de levering dient de consument de conformiteit van de zending/het product na te gaan in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert. Het is op dat moment dat de consument zijn eventuele klachten moet laten gelden.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, vindt de levering plaats op risico van de consument, aan de voordeur.

De consument moet ervoor zorgen dat de leveringsplaats toegankelijk is. Is dit niet het geval, dan zijn de leveringskosten en de kosten voor terugzending van het product voor rekening van de consument.

In het geval van levering aan de vloer (s), montage of extra arbeidskosten, laat het ons weten om de verwachte extra kosten en het effect te berekenen.
Als de configuratie van het pand het gebruik van hijs- of andere apparaten vereist, is het aan de consument om de kosten te dragen.

Indien de leveringsplaats zodanig is geconfigureerd dat heftuigen of andere machines moeten worden ingezet, zijn de kosten hiervan voor rekening van de consument.

 

3.Leveringskosten: de leveringskosten van meubels variëren naargelang van de leveringsplaats en de prijs van het product. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de leveringskosten voor rekening van de consument. Die kosten worden aan de consument meegedeeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, en worden berekend op basis van de leveringstarieven in de bijlage: tarief verzendingskosten

In het geval van levering aan de vloer (s), montage of extra arbeidskosten, laat het ons weten om de verwachte extra kosten en het effect te berekenen.
Als de configuratie van het pand het gebruik van hijs- of andere apparaten vereist, is het aan de consument om de kosten te dragen.

 

4.Leveringstermijn: de geraamde leveringstermijnen worden verduidelijkt op de infofiche van elk product. Deze termijnen worden bevestigd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Deze termijnen gaan in de dag volgend op de dag van de validering van de bestelling door de koper (dag waarop de firma STEUX DIMITRI open is > openingsdagen op de homepage van de website).

Deze termijnen zijn specifiek voor elk product en hangen af van de volgende elementen:

-Leveringsplaats (België of andere landen).

-Product uit voorraad of niet.

-In principe schommelen de leveringstermijnen tussen 2 tot 10 werkdagen vanaf de plaatsing van de bestelling voor de producten in voorraad bij de firma STEUX DIMITRI.

-De leveringstermijnen schommelen tussen 2 tot 4 weken vanaf de plaatsing van de bestelling voor de producten in voorraad in de fabriek.

-De leveringstermijnen schommelen doorgaans tussen 4 tot 12 weken vanaf de plaatsing van de bestelling voor de producten die niet voorradig zijn/moeten worden geproduceerd.

Deze leveringstermijnen worden ter informatie vermeld en kunnen nooit als bindend worden beschouwd.


De firma STEUX DIMITRI verbindt zich ertoe er alles aan te doen om de overeenkomst tijdig uit te voeren en de consument tijdens de verwerking van de bestelling op de hoogte te brengen van wijzigingen in de leveringstermijnen.


Indien de limietdatum van de leveringstermijn op eenzijdig verzoek van de klant wordt verlengd of uitgesteld voor een periode van meer dan een maand, kan de verkoper eventuele opslagkosten eisen, die bij de eindafrekening zullen worden opgeteld, tot beloop van 0,5% per maand van het totale bedrag van de bestelling.

 

 

ART. 6 : HERROEPINGSRECHT

De koper (consument) beschikt over een termijn van 14 werkdagen om op eigen kosten het (de) product(en) die hij heeft besteld, terug te zenden, zonder boete en zonder opgave van redenen.

Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag van levering van de bestelling.

De consument moet duidelijk aan de firma STEUX DIMITRI laten weten dat hij afziet van de aankoop van het product.

De wil van de consument om af te zien van de aankoop moet bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden betekend aan de firma STEUX DIMITRI, binnen de gestelde termijn en aan het adres vermeld in artikel 1 van de algemene verkoopvoorwaarden.

De consument ontvangt via mail de bevestiging van de activering van de terugzendingsprocedure.Het product dient door de consument aan de firma STEUX DIMITRI te worden teruggezonden binnen een maximumtermijn van 7 werkdagen volgend op het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn van 14 dagen, in de originele verpakking en vergezeld van de bijbehorende accessoires en gebruiksaanwijzing (indien van toepassing).

In geval van herroeping, zijn de directe kosten voor terugzending van het product geheel ten laste van de consument.Er wordt geen terugzending aanvaard:

- Indien de teruggezonden artikels duidelijk werden gebruikt of beschadigd door toedoen van de klant en de artikels door dit gebruik of deze beschadiging niet meer geschikt zijn voor verkoop.

- Indien de originele verpakking niet intact is.

Bij ontvangst van het product controleert de firma STEUX DIMITRI de conformiteit van de zending, de verpakking, de werkingsstaat van het product, enz. Zijn de goederen niet conform, dan wordt de terugzending ervan door de firma STEUX DIMITRI geweigerd.


Bij uitoefening van het herroepingsrecht door de consument binnen de gestelde termijn, is de firma STEUX DIMITRI verplicht de door de consument betaalde bedragen terug te betalen.

Deze terugbetaling moet ten laatste binnen de 30 dagen na de herroeping worden uitgevoerd.


De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor leveringsovereenkomsten van goederen die volgens de specificaties van de consument werden vervaardigd of duidelijk werden gepersonaliseerd of die, omwille van hun aard, niet kunnen worden teruggestuurd of die snel kunnen worden beschadigd.

Het gaat meer bepaald om gevallen waarbij de firma STEUX DIMITRI een product verkoopt dat op maat werd vervaardigd of werd aangepast aan de specifieke eisen van de klant (bijv. op maat gesneden meubels, keuze van een specifieke kleur, personalisatie van een artikel volgens de wensen van de consument,…).

De infofiche vermeldt duidelijk of het om een standaard dan wel een gepersonaliseerd artikel gaat. Bij gebrek aan verduidelijking, wordt het artikel als standaard beschouwd.


 

ART. 7 : BETALING

Elke bestelling impliceert een deelname in de verzendingskosten waarvan sprake, in voorkomend geval, een deelname aan de beheer- en inningskosten.

Worden uitsluitend als betaalmiddel aanvaard:

-via PayPal: PayPal is een beveiligd betaalmiddel waarmee je snel je artikels kan aankopen, zonder je bankgegevens mee te delen aan de verkoopsites.

Het volstaat ze te vermelden bij de aanmaak van je PayPal-account. Ze worden dan voor eens en altijd gecodeerd en beveiligd. Beschik je al over een PayPal-account, dan kan je die op onze website gebruiken om je aankopen snel en in alle veiligheid te betalen. Beschik je nog niet over een PayPal-account, dan kan je toch voor deze betaalwijze opteren. Op het moment van de betaling word je dan naar een PayPal-pagina geleid waar je je bankgegevens moet invullen en je er al dan niet kan voor kiezen een PayPal-account aan te maken.

 

-bankoverschrijving: de bestelling wordt definitief gevalideerd bij ontvangst van de bankoverschrijving.

 

- krediet en betaalkaarten door het beveiligde systeem Mollie:

  .Bancontact

  .Visa, Mastercard, Amex

  .carte bleue, Vpay

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld over het internet verstuurd.

 

- CBC betaalknop

- Belfius Direct net

- SOFORT banking

- I deal

- bankoverschrijving Sepa

 

 

ART. 8 : GARANTIE

De verkochte producten zijn gedekt door de wettelijke garantie (conformiteit en verborgen gebreken).De verkoper garandeert dat de producten gebruiksklaar zijn en vrij zijn van zichtbare of verborgen gebreken. Hij verklaart dat ze in overeenstemming zijn met wat in de onderhavige overeenkomst is vermeld, met de normale vereisten inzake gebruik, bedrijfszekerheid en gebruiksduur, met de bestaande veiligheidsnormen en reclamespecificaties of met elk ander document dat door hem wordt verdeeld of aanvaard en waarnaar hij verwijst.Elke niet-conformiteit met deze elementen wordt "gebrek" genoemd. Worden niet als een gebrek beschouwd, de verkleuring van hout, textiel, vezels en leder of het "bewerkte" hout, voor zover ze technisch onvermijdelijk zijn of ze doorgaans door de meubel- en decoratiesector worden aanvaard, of nog voor zover ze eigen zijn aan de gebruikte materialen en het gevolg zijn van normale slijtage, rekening houdende met de aard, de functie, de samenstelling en de prijs van het product.


 

 

 

ART. 9 : BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Gegevens van persoonlijke aard worden door de firma STEUX DIMITRI verzameld wanneer de consument inlogt op de website www.steux-dco.be.

Die gegevens worden door de firma STEUX DIMITRI gebruikt:

-met het oog op de voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar website, alsook de handelsrelaties tussen partijen;

-in het kader van haar klantenbeheer;

-in het kader van een eventuele invordering van facturen;

-in het kader van de uitvoering van de bestelling.

De gegevens kunnen worden overgemaakt aan de bedrijven en onderaannemers op wie de firma STEUX DIMITRI een beroep doet in het kader van de uitvoering van de bestellingen en de aangeboden diensten (levering/montage van het product).

-met het oog op direct marketing (reclameacties) waarmee de consument door de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden instemt. De consument beschikt te allen tijde over het gratis recht om zich hiertegen te verzetten en kan weigeren commerciële informatie te ontvangen, door een mail te richten aan de firma STEUX DIMITRI: info@steux-dco.be

 

 

De firma STEUX DIMITRI is verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens en verbindt zich ertoe ze slechts in de voornoemde gevallen te gebruiken.

De consument heeft het recht die gegevens te raadplegen en te laten rechtzetten door aan de firma STEUX DIMITRI een schriftelijk, gedateerd en getekend verzoek te richten, samen met zijn identiteitsbewijs (recto-versokopie van zijn identiteitskaart).Bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, is beschikbaar bij de Privacycommissie, Hoogstraat 139B te 1000 Brussel.

 

 

 

ART. 10 : EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht vindt plaats op het moment van de levering. Zolang de producten niet geleverd zijn, draagt de verkoper alle risico's op verlies of beschadiging. De verkoper kan niettemin vermelden dat de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden na volledige betaling van het aankoopbedrag.

 

 

ART. 11 : ONTBINDING

In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de consument, kan de firma STEUX DIMITRI een vergoeding vorderen op basis van het reële netto winstbederf, wat overeenkomt met de verkoopprijs aan de consument, na aftrek van de aankoopprijs van de aan de fabrikant bestelde meubels. 

ART. 12 : AANSPRAKELIJKHEID

De afbeeldingen en illustraties die bij de producten op de website horen, hebben geen contractuele waarde en kunnen bijgevolg niet tot aansprakelijkheid van de firma STEUX DIMITRI leiden.

Het bestelde product behelst niet noodzakelijk alle elementen die voorkomen in de afbeeldingen op de website van de firma STEUX DIMITRI. De consument dient de gedetailleerde infofiche van het product te raadplegen.


Er kunnen zich kleine verschillen voordoen tussen het product dat op de website wordt voorgesteld en het product dat aan de consument wordt geleverd (verschillen op het vlak van kleurnuance, motief, plaats van de knopen in het hout, tonaliteit of kleur).


De firma STEUX DIMITRI kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals een dienstonderbreking, een indringing van buitenaf, een computervirus,…

 

 

ART. 13 : VARIA

 

1.Overmacht: de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst in geval van uitputting van de voorraad of niet-beschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand,…

 

 

2.Gedeeltelijke ongeldigheid: indien een of meer clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitief besluit van een bevoegde rechtbank, blijven alle andere clausules van kracht.

 

 

3.Integraliteit van de overeenkomst: deze algemene verkoopvoorwaarden vormen samen met het overzicht van de bestelling dat aan de koper werd overgemaakt, een contractueel geheel en maken het geheel van de contractuele relaties uit die tussen de partijen tot stand zijn gekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen die documenten, hebben de algemene verkoopvoorwaarden voorrang.

 

 

4.Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken: deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de firma STEUX DIMITRI en de koper vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Doornik bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Steux d&co gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten